Cookie / süti kezelés
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a targoncakupa.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Tudjon meg többet…
Rendben
Nem fogadom el

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató

[rendezvényre vonatkozóan]

 

Kedves Érdeklődő!

Köszönjük érdeklődését rendezvényünkkel és adatkezelési tájékoztatónkkal kapcsolatban!

Személyes adatainak és privát szférájának védelme rendkívül fontos számunkra. Annak biztosítása érdekében, hogy Ön minden információval rendelkezzen személyes adatainak gyűjtéséről és kezeléséről, kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót.

 

1. Adatkezelő

Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Linde Kft., képviseli: Pesthy Péter ügyvezető, elérhetőség: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/b. web: www.-linde-mh.hu; e-mail: info@linde-mh.hu) mint adatkezelő, az alábbiakról tájékoztatja Önt a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtörvény) 6. § (5) bekezdése és az Európai Parlament és Tanács 2016/679 (EU) Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján. A személyes adatok szolgáltatása önkéntes, az Ön hozzájárulásán alapul az alábbiak szerint. Az Ön által megadott, következő személyes adatok a jelen Tájékoztató 2. pontjában részletesen meghatározott célból kerülnek kezelésre:

 • az Ön neve,
 • email címe,
 • munkáltatója vagy az Ön által képviselt szervezet neve és címe,
 • lakcíme,
 • telefonszáma,
 • bármilyen olyan személyes adat, amelyet Ön a Linde Kft. rendelkezésére bocsát.

 

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a szükségesség, a tisztességes eljárás, valamint a jogszerűség és átláthatóság GDPR-ban meghatározott szabályai alapján kezeljük. Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön hozzájárulásának megadásától annak visszavonásáig érvényes.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jelen rendezvény szervezését, lebonyolítását, így ezzel kapcsolatban a személyes adatainak kezelését a Linde Kft. mint adatkezelő nevében harmadik fél, mint adatfeldolgozó végzi.

 

2. A személyes adatok gyűjtése, az adatok kezelésének célja

A Linde Kft. által szervezett rendezvényre történő regisztráció során személyes adatait Ön írásban[e-mailben, regisztrációs formulán stb.] átadja a Linde Kft. részére. A Linde Kft. kezeli, tárolja ezen személyes adatait annak érdekében, hogy felvegye Önnel a kapcsolatot, a rendezvényről információkat juttasson el az Ön részére [vagy Ön részére egyéb marketing célú megkeresést foganatosítson (pl. hírlevél, ajánlatküldés stb.)]. A Linde Kft. az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezelheti személyes adatait.

Az Ön személyes adatát a Linde Kft. következő munkatársai ismerhetik meg: ügyvezető, kapcsolattartásért, rendezvényszervezésért felelős munkatársak, pénzügyi- és adatvédelmi munkatársak, adatvédelmi tisztviselő.

Az Ön személyes adatai az alábbi személyek, szervezetek részére kerülhetnek továbbításra: tárhely szolgáltató, külső IT támogató, rendezvényszervező stb.

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

 

3. Visszavonás joga

Személyes adatainak a 2. pontban meghatározott célokból történő kezeléséhez való hozzájárulását bármikor, külön díj megfizetése nélkül visszavonhatja. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt megadott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét.

Hozzájárulását a Linde Kft-nek küldött megfelelő nyilatkozattal e-mailben vagy postai úton vonhatja vissza.

Amennyiben személyes adatainak kezelése egyedül az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonása elérhetőségi adatainak törlését is maga után vonja.

 

4 Tájékoztatáshoz való jog

A Linde Kft. tájékoztatja a Önt, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést (pl. tájékoztatás folyamatban lévő adatkezelésről és annak részleteiről, így pl. céljáról, adatkategóriákról, esetleges címzettekről, tárolás időtartamáról), azok helyesbítését (pl. pontatlan adatok helyesbítése vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását (pl. személyes adatok pontosságának vitatása esetén, jogellenes adatkezelés esetén, ha Ön ellenzi a törlést, és kéri a korlátozott felhasználást), törlését (pl. hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (pl. az adatkezelő ill. harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén így profilalkotás során). Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Esetleges adatvédelmi incidens esetén Ön tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, a Linde Kft. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. Az Ön – személyes adatainak továbbítása esetén – tájékoztatás kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogérvényesítés és tiltakozási jog, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 23. §-ában meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Linde Kft-vel, vagy egyébként bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést, panaszt tenni.

Ezen túlmenően Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

 • a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;
 • ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;
 • ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;
 • ha megítélése szerint az adatkezelő vagy az általa alkalmazott adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

 

6. Kapcsolat

Amennyiben Önnek további kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • e-mail cím: info@linde-mh.hu
 • postai cím: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/b.